KVKK

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
ZİYARETÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Değerli Ziyaretçimiz;
Şirketimiz; fabrika ve idari binada ve fiziksel yerleşkelerinde güvenliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, Şirket yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması, internet güvenlik duvarı ve dijital kayıt sistemleri vasıtası ile izleme, misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kayıt ve misafir internet hizmeti ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde veri toplanmaktadır.
Şirketimiz; kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” na uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu metinle sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10 uncu maddesinden doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaç ile Şirketimiz nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.
Bu metinde yer alan;
Kimlik Bilgileri: Ziyaretçi tarafından verilen Ad, Soyad bilgisini,
Görsel Veri: Kameralar tarafından otomatik olarak işlenen görüntü verisini
Plaka Verisi: Araç girişlerinde ziyaretçi tarafından verilen veya kamera yöntemiyle alınan verileri, ifade etmektedir.

 1. Veri Sorumlusu
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla USB ETİKET SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
  USB ETİKET tarafından KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, firma binamızda ve fiziksel yerleşkelerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, taşeronların kimlik bilgileri (ad soyad, misafir ve taşeronlara ait araçların takibi dahil), geldikleri kurum/firma bilgileri,giriş, çıkışlarının (şirketimize giriş-çıkış tarihi ve saati bilginiz) takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ve Şirketimizin tüm teknik tesis ve yerleşkesinin güvenliğinin tesisi, fiziki güvenlik ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkânından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz ile erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları esas alınarak işlenecektir.
 3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
  İşlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirketimiz yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize ve bağlı grup şirketlerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
  Kişisel verileriniz, 6 (altı) ay boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz USB ETİKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.
 5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  USB ETİKET, binasında ve fiziksel yerleşkelerinde güvenliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, Şirket yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla izleme, kayıt, giriş kartı verme ve kimlik kaydı faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde veri toplanmaktadır.
  Ayrıca, Ziyaretçi USB ETİKET’ın internet ağını kullanarak internet hizmeti almak ister ise bu hizmetin izlenirliğini ve güvenliğini takip etmeye ve sağlamaya yönelikte veri toplanmaktadır.
  İşbu veriler KVKK gereğince, USB ETİKET ’e sözlü olarak vermiş olduğunuz bilgiler, kamera görüntüleri, elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.
  USB ETİKET tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Şirketimizin meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.
  USB ETİKET yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır
 6. Kişisel Veri Sahibinin Kanunun 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini yazılı olarak talep etme haklarınız, Şirketimizin mevzuattan ve iş bu formdan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.
  Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.
  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için https://www.usbetiket.com adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra Noter kanalıyla, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile AKÇABURGAZ MAH. 3032 SOKAK NO:4/4 ESENYURT/İSTANBUL adresine iletilmesi veya şahsen ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun etiket@usb.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından USB ETİKET’e daha önce bildirilen ve USB ETİKET’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla etiket@usb.com.tr ‘a gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.
  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız ile ilgili detaylı bilgi almak kanun kapsamında haklarınızı öğrenmek için lütfen https://www.usbetiket.com internet sitemizi ziyaret ediniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

24.Mart.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Çalışmakta olduğunuz firmamızın Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunla belirlenmiş olan Veri Sorumlusu sıfatıyla; çalışan adaylarının kişisel verilerinin güvenliği hususuna gösterdiğimiz özen ve sorumluluk kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ve siz çalışanlara ait her türlü kişisel verinin, hukuk kurallarına uygun işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılmasına/açıklanmasına dair izin ve onay verdiğinize dair iş bu onay formunun düzenlenmesi ve açık rızanızın alınması kapsamında iş bu form düzenlenmiştir.
Şirketimiz bilgisine sunmuş olduğunuz ve yasal mevzuat ile şirketimiz politikası gereği talep edilen kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamına bağlı kalınmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere toplum kuralları ve dürüstlük ilkeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle; işletme gereklilikleri kapsamında işlenecek amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçüde, hukuka uygun amaçlar çerçevesinde ve yasal mevzuatça öngörülen ve /veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanacak ve işlenecektir.
⦁ TARAFINIZDAN TALEP EDİLECEK ve İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ;
Tarafımızda, yapmış bulunduğunuz çalışma çerçevesinde bizimle paylaşmanızı talep ettiğimiz ve/veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
⦁ Kimlik Verisi
Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, Cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
⦁ İletişim Verisi
Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz
⦁ Özel Nitelikli Kişisel Veri
Engelli olma durumunuz, kan grubunuz, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız, sağlık durumunuz, çocuk sayısı, ek gelir(emeklilik).
⦁ Eğitim Verisi
Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi
⦁ Görsel ve İşitsel Veri
Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI;
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, şirketimizde mevcut çalışmalarınız çerçevesinde işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
⦁ İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
⦁ Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
⦁ Personel iş sözleşmesi süreci yönetimi,
⦁ Personelin sağlık hizmetlerinin sağlanması
⦁ Personele iş sözleşmesinin kapsamında telefon, hat ve araç tahsis edilmesi,
⦁ Vekalet ve imza sirküleri hazırlanması süreçlerinin yürütülmesi,
⦁ Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,
⦁ İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
⦁ İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,
⦁ Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,
⦁ Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
⦁ Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,
⦁ İnternet log kayıtlarının tutulması,
⦁ Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
⦁ Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,
⦁ Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,
⦁ Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,
⦁ Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,
⦁ Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,
⦁ Yönetim kurulu kararlarının yönetimi,
⦁ Genel kurul toplantısı plan ve yönetimi,
⦁ Dava ve hukuk işlerinin takibi,

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.
Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.
Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;
⦁ Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
⦁ Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve yasal mevzuat kapsamında ilgili idari kurumlarla paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Şirket ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ YERLER
Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, ilgilisi olması kaydıyla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, İş ve Aile Mahkemeleri (SGK, İşkur ve bunun gibi diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına), bankalara, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.
HAKLARINIZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz il e ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.
VERİ SORUMLUSU: USB ETİKET
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ: AKÇABURGAZ MAH. 3032 SOKAK NO:4/4 ESENYURT/ İSTANBUL
VERİ TEMSİLCİSİ:
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
4 sayfadan oluşan çalışan açık rıza onay metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.
Çalışan el yazısı ile okudum anladım kabul ederim yazar.

USB ETİKET SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE İMHASI POLİTİKASI
İÇERİK
1- GİRİŞ
2- AMAÇ
3-KAPSAM
4- ÇALIŞAN ADAYLARI, ÇALIŞAN VE TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE EDİLEN/EDİLECEK (ÜRETİCİ-TEDARİÇİ-TAŞERON-MÜŞTERİ) KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
4.1- Çalışan ve Çalışan Adayından İstenecek Belgeler
4.2- Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
4.3- Çalışan ve Çalışan Adayının Özel Nitelikli Kişisel Verileri
4.4- Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Yerler
4.5- Çalışan Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
4.6- Çalışan Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Yerler
4.7- Müşteri, Tedarikçi ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı,
4.8- Müşteri, Tedarikçi ve Ziyaretçi Özel Nitelikli Kişisel Verileri
4.9- Müşteri, Tedarikçi ve Ziyaretçi Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Yerler
4.10- İnternet Kullanımına İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi
4.11- Güvenlik Kamerası Uygulamasına ilişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi
5- KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA VE İMHA SÜRELERİ
5.1- Kişisel Verilen Kayıt Ortamları
5.2- Kişisel Verilen Muhafaza Süreleri
5.3- Kişisel Verilerin İmhası
6- KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE TEDBİRLER
6.1- Kişisel Verilen İşlenmesi, Korunması ve Saklanmasına Yönelik Teknik ve İdari Tedbirler
7- KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
8- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
9- YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK
10- TANIMLAR
1- GİRİŞ
24.Mart.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda işletmemizin elde etmiş bulunduğu ve kanun kapsamında kişisel veri mahiyetinde kabul edilen bilgilerin saklanması, işlenmesi ve saklanma ve işlenme gerekliliğinin ortadan kalkması akabinde imhası işlemleriyle ilgili VERİ SORUMLUSU olarak yapılması gereken iş ve işlemlerin takibi ve sağlanması açısından; KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE İMHASI POLİTİKASI DÜZENLENMİŞTİR. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunla belirlenmiş olan Veri Sorumlusu sıfatıyla; çalışan adaylarının, çalışanların, ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz kurum çalışanları ve sair gerçek kişilere ait kişisel verilerinin güvenliği hususuna gösterdiğimiz özen ve sorumluluk kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilerin “kişisel verilerinin; hukuk kurallarına uygun işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılmasına/açıklanmasına ve imhasının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamına bağlı kalınmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere toplum kuralları ve dürüstlük ilkeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle; işletme gereklilikleri kapsamında işlenilecek amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçüde, hukuka uygun amaçlar çerçevesinde ve yasal mevzuatça öngörülen ve /veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması ve imhasının sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.
2- AMAÇ
İş bu Politikanın temel amacı çalışan adaylarının, çalışanların, ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz kurum çalışanları ve sair gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi, korunması amacıyla belirlenmiş olan şirket uygulamaları hususunda temel prensipler ve bunların ilgilileri tarafından öğrenilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
3- KAPSAMI
İş bu Politika; çalışan adaylarının, çalışanların, ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz kurum çalışanları ve sair gerçek kişilere ait otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilere ilişkindir.
4- ÇALIŞAN ADAYLARI, ÇALIŞAN VE TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE EDİLEN/EDİLECEK
(ÜRETİCİ-TEDARİÇİ-TAŞERON-MÜŞTERİ) KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
4.1- Çalışan ve Çalışan Adayından İstenecek Belgeler;
⦁ Kimlik Verisi
Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
⦁ İletişim Verisi
Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz
⦁ Özel Nitelikli Kişisel Veri
Egelli olma durumunuz, kan grubunuz, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız, sağlık durumunuz, parmak izi ve retina taraması, yüz tarama ve sair
⦁ Eğitim Verisi
Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi
⦁ Görsel ve İşitsel Veri
Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı) Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri
4.2- Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Çalışan adayı kişisel verileri, şirketimize yapmış bulunduğu iş başvurusu çerçevesinde çalışan adayı işveren ilişkisi çerçevesinde, iş başvurusunun değerlendirilmesi ve iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
⦁ Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
⦁ Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için
yöneticiyle paylaşılması,
⦁ Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi,
⦁ Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
⦁ Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız CV’ nin kayıt altına alınması,
4.3- Çalışan ve Çalışan Adayının Özel Nitelikli Kişisel Verileri;
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlık, cinsel hayat, varsa ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.
4.4- Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Yerler;
Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle ve işe alım sürecini takip etmekte olan insan kaynaklı birimiyle paylaşılabilir.
4.5- Çalışan Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, şirketimizde mevcut çalışmalarınız çerçevesinde işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
 • Personel iş sözleşmesi süreci yönetimi,
 • Personelin sağlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Personele iş sözleşmesinin kapsamında telefon, hat ve araç tahsis edilmesi,
 • Vekâlet ve imza sirküleri hazırlanması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,
 • Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması
  ⦁  Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
  ⦁  Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,
  ⦁  İnternet log kayıtlarının tutulması,
  ⦁  Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  ⦁  Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,
  ⦁  Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,
  ⦁  Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,
  ⦁  Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,
  ⦁  Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,
  ⦁  Yönetim kurulu kararlarının yönetimi,
  ⦁  Genel kurul toplantısı plan ve yönetimi,
  ⦁  Dava ve hukuk işlerinin takibi,

4.6- Çalışan Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Yerler
Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel veriler; KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; iş ortakları, hissedarlar, ilgilisi olması kaydıyla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK, İşkur ve bunun gibi diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına), bankalar, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz firmalarla da bir kısım verileriniz (mesleki yeterlilik belgesi, iş güvenliği eğitim formları, SGK kayıtları ve sair) ve yine kanuni çerçevede izin verilecek sair kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
4.7- Müşteri, Tedarikçi ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı,
⦁  Ürün satışı,
⦁  Satış sonrası hizmetlerinin ifası,
⦁  Toptan yedek parça ve aksesuar satışı,
⦁  Lisansiye ve bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,
⦁  Mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
⦁  Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
⦁  Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
⦁  Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
⦁  Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
⦁ Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması,
⦁  Kimlik teyidi,
⦁ Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi, 
⦁ Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 
⦁ İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, 
⦁ Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, 
⦁ İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
⦁ Bilgilerin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması, 
⦁ Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, 
⦁ İnternet sitesi veya sosyal medya kanalları ile alınan verilerin 3. kişi ajanslar vasıtası ile pazarlama amacıyla kullanılması,
⦁ Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
⦁ Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, 
⦁ Hukuk işlerinin icrası/takibi, 
⦁ Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

4.8- Müşteri, Tedarikçi ve Ziyaretçi Özel Nitelikli Kişisel Verileri
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlık, cinsel hayat, varsa ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.
4.9- Müşteri, Tedarikçi ve Ziyaretçi Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Yerler
Şirketimiz, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz kayıtlarının genel itibariyle yabancı ülkelerle paylaşılmamakta olmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında belirlenmiş olan ve yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:
⦁  Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
⦁  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
⦁  Hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
⦁  Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
⦁  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

4.10- İnternet Kullanımına İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz, şirket içerisinde mevcut bilgisayar ve network sistemlerini endüstri casusluğunun engellenmesi, şirkete ait her türlü materyalin dışarıya çıkartılmasının veya başkasıyla paylaşılmasının engellenmesi ve çalışma saatleri içerisinde görevi dışında başkaca işlerle ilgilenmesinin takip ve kontrolü açısından internet erişimlerine ilişkin log kayıtları “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve yine sair mevzuat hükümleri çerçevesinde tutulmaktadır. Bu kayıtların yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi veya şirketimiz iç denetimleri kapsamında hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlenebilmektedir.
4.11- Güvenlik Kamerası, Retina Taraması ve Parmak İzi Uygulamasına ilişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz tarafından işyeri güvenliğinin sağlanması ve korunması açısından bir takım kişisel veriler ve özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yapılabilmektedir. Şirketimizde güvenlik kamerası izleme faaliyeti ve parmak izi ve retina taraması gibi bir kısım anahtar sistemleri ile şirket içerisinde bulunan misafirlerin ve çalışan personellerin izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Şirketimizce yapılan bu işlemler işyeri ve işyerinde bulunan çalışan ve misafir güvenliğinin sağlanması kapsamında tüm çalışanların bilgisi ve gelen ziyaretçilerin bilgilendirmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik, idari ve teknolojik tedbirler alınarak korunmaktadır.
5- KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA VE İMHA SÜRELERİ ve İMHA POLİTİKASI
5.1- Kişisel Verilen Kayıt Ortamları
Personel özlük dosyalarının oluşturulması, ziyaretçi kayıtlarının tutulması, iş başvurularının değerlendirilmesi, müşteri, tedarikçi kayıtları ve sair sebeplerle Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel veriler; kağıt, formlar, yazılı ve basılı belgeler, kart ve kartela gibi elektronik olmayan ortamlarda ve sunucular, her türlü yazılım programları, işyeri kişisel bilgisayarları, mobil cihazlar, optik diskler, bellekler vasıtasıyla elektronik ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
5.2- Kişisel Verilerin Muhafaza Süreleri
Şirketimiz tarafından şirketimiz çalışan adayı, çalışan, müşteri, tedarikçi, ziyaretçi ve 3. kişi kurum ve kuruluş çalışanlarına ait kişisel ve/veya özel nitelikte kişisel veriler Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında belirlenen saklama koşullarına uygun olarak, kişisel verilen saklanmasına yönelik, sair kanunlarda öngörülen sürelerle sınırlı olmak üzere asgari olarak saklanmakta, yasal mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halindeyse durumun gereklilikleri dikkate alınmak suretiyle şirketimiz uygulamaları ve sektörde mevcut teamüller gereği saklanması gereken süre kadar saklanmaktadır. Bu kapsamda;
⦁ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
⦁ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
⦁ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
⦁ 4857 Sayılı İş Kanunu
⦁ 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
⦁ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
⦁ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
⦁  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
⦁  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
⦁  2004 Sayılı İcra İflas Kanunu Ve burada sayılmamakla birlikte kişisel verilerin saklanma sürelerine ilişkin düzenleme ihtiva eden tüm sair yasal mevzuat çerçevesinde öngörülen saklama süreleri.

5.3- Kişisel Verilerin İmhası (Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi)
Şirketimiz tarafından işlenmiş olan Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında;
⦁ Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması,
⦁ İlgili kişinin açık rızasını geri alması halinde,
⦁ İlgili kişinin kişisel verilerini silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi talebi üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararı ile,
⦁ Yasal mevzuatta belirlenen sürelerin geçmesi halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekliliği kapsamında gerçekleştirilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE TEDBİRLER
  6.1- Kişisel Verilen İşlenmesi, Korunması ve Saklanmasına Yönelik Teknik ve İdari Tedbirler
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği kapsamında; kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilen güvenli ortamda saklanması, 3. Kişilerin erişiminin engellenmesi ve kanunun öngördüğü amaçlar dışında işlenmesinin engellenmesinin sağlanması ve saklama amacının ortadan kalkması halinde imha edilmesi için şirketimiz tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlere yönelik politikanın oluşturulması için yapılan ve/veya yapılacak olan düzenlemeleri ihtiva etmektedir.
  ⦁ Uygulanacak Olan Teknik Tedbirler
  Şirketimiz bilgisayar sistemleriyle ilgili virüs programları vasıtasıyla dışarıdan müdahalelerin engellenmesi,
  Bilişim sistemlerine erişimle ilgili kullanıcı yetkilendirilmesi, erişim yetkileri sınırlanmakta, eski çalışanlara erişim engellenmesi uygulanmaktadır.
  Bilişim sistemlerinin güvenlik açıklarını denetlemek amacıyla dış etki testine tabi tutulmakta ve sonuçlarına göre yeni tedbirler alınmaktadır,
  Server Odasına yetkili dışında girişinin engellenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, Kişisel verilere erişim kayıtlarının alınması,
  Özel nitelikteki kişisel verilerin ayrı bir sitem ve koruma tedbirleri alınması
  Bilgisayar şifrelerinin güvenliğinin sağlanması ve düzenli olarak şifrelerin yenilenmesi, Teknik konularda uzman personel istihdam edilmekte,
  Basılı (evrak) materyallerin yetkili personellerin ulaşabileceği, kapalı ve kilitli ortamda muhafazası,
  ⦁ Uygulanacak Olan İdari Tedbirler
  Personele ilgili eğitimlerin verilmesi,
  Kurum içi denetim yapılması,
  Envanter oluşturulması,
 2. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
  Yukarıda belirtilen koşulların oluşması halinde kişisel verilerin imhası gerekliliğinin oluşması halinde;
  Sunucularda ve elektronik ortamda yer alan kişisel veriler geri getirilemez şekilde silinmek suretiyle, kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılır.
  Fiziksel ortamda tutulan kayıtlar imha makinası ile imhası ağlanmak suretiyle yok edilir. Taşınabilir bellek, optik ve manyetik kartlar imha edilmek suretiyle yok edilir.
  Şirketimiz açısından periyodik imha süresi 6 AY olarak belirlenmiş olmakla birlikte, işlenme koşulları ortadan kalkan ve yasal olarak saklanma süreleri geçen kişisel verilerin tespiti halinde derhal imha politikası kapsamında işlem yapılır.
        Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi;
  Şirketimizce işlenmekte olan kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya veri sahibinin talebi üzerine kişisel verinin başka verilerle eşleştirilseler dahi kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle eşleşmeyecek hale getirilmesidir.
 3. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği başvurucu şahsen, kimliğini ispat etmek kaydıyla, kişisel verileriyle ile ilgili;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  Başvuruda yer alan talepler niteliğine göre, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
 4. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK
  İş yerimiz tarafından oluşturulmuş olan Kişisel Verilen İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmhasına yönelik bu politika yasal mevzuat ve uygulama yönetmelikleri ve şirket ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle zaman zaman güncellenebilecektir. İş bu güncellemeler uygun yöntemler ve web sitesi aracılığıyla paylaşılacak olup, ilgililer buradan takip etmek suretiyle değişikliklerden haberdar olabilecektir.
  USB ETİKET SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Veri Sorumlusu) Akçaburgaz Mah. 3032 Sok. No:4/4 ESENYURT İSTANBUL
 5. TANIMLAR
  Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
  Kişisel veri sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
  Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
  Özel nitelikli kişisel veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler
  Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
  Anonim hale getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. (kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.)
  İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri : Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.
  Üçüncü Kişi : Bu Politika ve KVK Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. Kefil, refakatçi, Çalışan Adayları). Veri işleyen
  Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi. Ziyaretçi : Şirketimizin sahip olduğu taşınmazlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

USB ETİKET SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ . KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.
Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ‘yazılı’ şekilde Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak fiziki ortamdan, noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir.
Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
VERİ SAHİBİ BİLGİLERİ
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.
 

 Ad-Soyadı:
T.C Kimlik Numarası:
Adres:
Cep Telefonu:
E-Posta Adresi:
Şirketimizle İlişkiniz
Müşteri             İş Ortağı                            Ziyaretçi                     Diğer 
 
Bununla birlikte yukarıda belirtilen bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.
BAŞVURU İÇERİĞİ
Lütfen talebinize konu olan kişisel verilerin neler olduğunu belirtin. Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.
 
 
BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Yanıtın 2’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza: